ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 28/4/2013

Share

ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 

Έχει μείνει ανολοκλήρωτη η συζήτηση για ποιες πρέπει να είναι οι «ευρω-συνταγματικές» αρχές λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την πάροδο του χρόνου αναδεικνύεται η ανάγκη το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκτήσει περισσότερες θεσμικές αρμοδιότητες,για   να  διασφαλίσει την ισοπολιτεία μεταξύ των κρατών-μελών.

Θα ήταν χρήσιμη μια πρόβλεψη στις συνθήκες να εκδικάζονται όλες οι κατηγορίες διαφορών μεταξύ κρατών-μελών με απευθείας προσφυγή ενός ενδιαφερόμενου κράτους-μέλους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δηλαδή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανάληψη του ρόλου τιμωρού από ορισμένα κράτη-μέλη εναντίον κάποιων άλλων που καταδικάζονται ως «αμαρτωλά» είναι αυθαίρετη και αντίθετη προς την ιδέα μιας γνήσιας Ευρωπαϊκής Ένωσης.